Designed by:
Publikacja "Polskie prawo procesowe w obliczu zmian"


Drodzy Członkowie i Sympatycy Koła!

Mamy ogromny zaszczyt udostepnić Państwu publikację naukową pt. "Polskie prawo procesowe w obliczu zmian".Prawo postępowania cywilnego jest przedmiotem ciągłej dyskusji naukowej, w ramach której ocenie poddawane są dotychczasowe i nowo wprowadzane regulacje, zgłaszane są postulaty legislacyjne w związku z wątpliwościami powstającymi na tle obowiązujących rozwiązań normatywnych lub rozważane są wypowiedzi judykatury, w tym przede wszystkim Sądu Najwyższego. W prezentowanym opracowaniu byłych już studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, w części poświęconej prawu postępowania cywilnego, zamieszczono pięć rozpraw, będących przykładem udanej próby udziału młodych autorów w tej dyskusji naukowej w każdej z wymienionych płaszczyzn.

prof. dr hab. Karol Weitz

Publikacja pt. „Polskie prawo procesowe w obliczu zmian” jest zbiorowym dziełem studentów prawa, powstałym na podstawie pomysłu i z inspiracji członków działającego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego Koła Naukowego Prawa Procesowego. Jako opiekun Koła jednoznacznie aprobująco odniosłam się do tej inicjatywy, dostrzegając w niej nie tylko dowód aktywnej realizacji statutowych celów, lecz przede wszystkim potencjał tej organizacji, a zwłaszcza jej władz statutowych. Nie jest bowiem sprawą najzupełniej oczywistą, że aktywność uniwersyteckiego koła naukowego sięga najambitniejszych planów, do których należy niewątpliwie zaliczyć działalność publikacyjną. Istotne jest również to, że władze Koła wzięły na siebie cały wysiłek organizacyjny, a każdy kto choć raz występował w podobnej roli, najlepiej wie, co to oznacza. O tym, że nie było to zadanie łatwe może świadczyć czas poświęcony na finalizację publikacji. Zajęła ona wiele miesięcy, ale wysiłek i niecierpliwy okres oczekiwania na książkę zdecydowanie się opłacał. Ostatecznie bowiem publikacja jest zbiorowym sukcesem wielu zaangażowanych w nią osób.

dr hab. prof. UW Maria Rogacka - Rzewnicka


Serdecznie zapraszamy do lektury!

Polskie prawo procesowe w obliczu zmian, pod red. M. Rogacka-Rzewnicka, K. Weitz, K. Girdwoyń, T. Zembrzuski, Warszawa 2016


Zarząd KNNProces