Designed by:
I OKK "Iustitia nemini neganda" WPiA UW
I OKK "Iustitia nemini neganda" WPiA UW

Szanowni Państwo,

mamy ogromną przyjemność i zaszczyt organizować w tym roku I Ogólnopolską Konferencję Karnoprocesową „Iustitia nemini neganda” na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Starannie dobrany motyw przewodni Konferencji oraz układ paneli tematycznych mają ukazać złożoność polskiego procesu karnego, a tym samym szereg problemów prawnych, jakie się za nim kryją. Spojrzenie na salę sądową oczami kolejno oskarżonego, poszkodowanego oraz sędziego pozwoli nam dokładniej przeanalizować interesy poszczególnych uczestników postępowania. Wierzymy, że będzie to najlepsza metoda konfrontacji tez czy pomysłów proponowanych zarówno przez przedstawicieli nauki prawa, jaki i przez studentów prawa.

W roku 2018 obchodzimy ponadto 20-lecie wejścia w życie Kodeksu postępowania karnego z 1997 r. Konferencja ma zatem stanowić również płaszczyznę wspólnej refleksji nad obowiązującą procedurą karną, analizą jej stosowania, a także nad pożądanymi zmianami.

Konferencja została objęta Honorowym Patronatem Zakładu Postępowania Karnego IPK WPiA UW.

Konferencja odbędzie się 23 listopada 2018 r. w Collegium Iuridicum II (przy ul. Lipowej 4, 00-316 Warszawa) w sali nr A3. Zaczynamy o godzinie 9:00.

Udział w Konferencji umili nam poczęstunek przygotowany przez Catering „Szafot”.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką – zarówno do uczestnictwa czynnego, jak i biernego, do zabierania głosu oraz dyskusji.

Więcej informacji na wydarzeniu FB, dostępnym pod linkiem:

Wydarzenie FB

Abstrakty można przesyłać do 28.10.2018 r. za pomocą platformy dostępnej pod poniższym linkiem:

Platforma zgłoszeń uczestnictwa czynnego

Z wyrazami szacunku oraz pozdrowieniami

Zarząd oraz Opiekunowie Koła Naukowego Prawa Procesowego WPiA UW


***

REGULAMIN UCZESTNICTWA CZYNNEGO

W I OKK „IUSTITIA NEMINI NEGANDA”

WPIA UW

Kierowani pragnieniem dyskusji oraz dialogu międzyuczelnianego, studenci Koła Naukowego Prawa Procesowego WPiA UW mają zaszczyt zaprosić na konferencję poświęconą zagadnieniom karnoprocesowym. 20-lecie wejścia w życie Kodeksu postępowania karnego z 1997 r. jest ponadto niepowtarzalną okazją do analizy obowiązujących rozwiązań karnoprocesowych, a tym samym do zastanowienia się nad wynikami ich stosowania. W celu pełniejszego zrozumienia wieloaspektowości polskiego procesu karnego, konferencja zostanie podzielona na 3 panele tematyczne, ściśle powiązane
z łacińską paremią. Na prawo do sprawiedliwości oraz na jego aspekty spojrzymy oczami kolejno pokrzywdzonego, oskarżonego oraz sędziego tak, by uprawnienia wszystkich uczestników postępowania karnego znalazły swoje odzwierciedlenie w dyskusji konferencyjnej.


§ 1

Uczestnictwo czynne


1. Uczestnikiem czynnym w I Ogólnopolskiej Konferencji Karnoprocesowej „Iustitia nemini neganda” organizowanej przez Koło Naukowe Prawa Procesowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (dalej jako „Konferencja”) może zostać student lub doktorant prawa, spełniający wymogi procesu rekrutacyjnego oraz którego abstrakt uzyskał akceptację Komisji ds. Abstraktów.


2. Warunkiem uczestnictwa czynnego jest dokonanie opłaty konferencyjnej w kwocie 90,00 PLN. Szczegóły dokonania opłaty konferencyjnej zostaną przedstawione w wiadomości mailowej skierowanej bezpośrednio do uczestnika po akceptacji jego abstraktu.


§ 2

Proces rekrutacyjny


1. Osoba zainteresowana uczestnictwem czynnym w Konferencji powinna przesłać abstrakt w terminie do 28.10.2018r. wraz z wymaganymi danymi osobowymi (dalej jako „Zgłoszenie”). Zgłoszenie abstraktów odbywa się przez platformę dostępną na stronie internetowej: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmVKUudv59GOXd8GkDf5UymrTp4fjfKnp8LtGrCGQfs30kjQ/viewform?usp=sf_link.

Tym samym abstrakty zgłaszane w innej formie nie będą podlegały rozpatrzeniu.


2. Abstrakt powinien składać się z tytułu wystąpienia oraz treści abstraktu. Długość treści powinna mieścić się w zakresie 2500 – 3000 znaków.


3. Osoby, które przystąpiły do procesy rekrutacyjnego, zostaną poinformowane drogą mailową o wynikach procesu rekrutacyjnego i akceptacji abstraktu do dnia 04.11.2018 r.


4. Uczestnictwo czynne w Konferencji podlega opłacie konferencyjnej, o której mowa
w § 1 ust. 2. Osoby, których abstrakt uzyskał akceptację, powinny uiścić opłatę do dnia 11.11.2018r. Nieuiszczenie opłaty konferencyjnej skutkuje odmową udziału w Konferencji. Istnieje możliwość fakturowania przedmiotowych opłat.


5. Przesłane abstrakty kierowane są do Komisji ds. Abstraktów, złożonej z 3 pracowników naukowych o specjalizacji karnoprocesowej, z których przynajmniej jeden musi mieć tytuł doktora habilitowanego nauk prawnych. Komisja, po zapoznaniu się z przesłanymi abstraktami, podejmuje ostateczną decyzję o akceptacji abstraktu, a tym samym o przyjęciu osoby biorącej udział w procesie rekrutacyjnym do grona uczestników czynnych Konferencji.


§ 3

Varia


1. Osoba, przesyłając Zgłoszenie, akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.


2. Zaakceptowane abstrakty zostaną dołączone do agendy konferencyjnej w celu zaprezentowania uczestnikom czynnym i biernym spektrum merytorycznego Konferencji. Organizatorzy Konferencji przewidują wydanie publikacji pokonferencyjnej. Szczegóły publikacji będą indywidualnie omawiane drogą mailową z uczestnikami czynnymi
po zakończeniu konferencji.


3. Uczestnik czynny wyraża zgodę na dołączenie abstraktu do agendy, o którym mowa
w poprzednim ustępie. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania technicznych zmian w treści abstraktu bez informowania uczestnika czynnego. Za techniczne zmiany należy rozumieć niepołączone z merytoryczną zmianą treści abstraktu modyfikacje mające na celu skorygowanie ewentualnych błędów językowych.


4. Organizatorzy nie odpowiadają za nocleg uczestników czynnych ani za ich dojazd
do miejsca Konferencji.


5.  Kontakt z Organizatorami Konferencji możliwy jest poprzez e-mail:

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

lub bezpośrednio z Koordynatorem Konferencji – Wiceprezesem ds. Procesu Karnego Arkadiuszem Domasatem:

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

tel. 514-309-243